Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy Statement

De besloten vennootschap Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen B.V, gevestigd te Vlaardigen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57103941 en vestigingsnummer 000026579731, handelende onder de naam Kliniek MFIV holystaete B.V.

Verklaart:

MFIV maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die MFIV verwerkt zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, BSN, medische status, inclusief naam van medisch specialist bij wie u onder behandeling bent (geweest).

Doel verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Arts of zorginstelling waar u zich heeft aangemeld en Kliniek MFIV en wel voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens delen met derden

MFIV deelt uw gegevens na daartoe van onze klanten verkregen toestemming enkel met Subverwerkers (Receptie/Operatieteam/verkoevermedewerker) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende klanten ( Artsen/zorginstellingen) en Subverwerkers ( Anesthesisten) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Het delen van uw gegevens met derden geschiedt via een door Zivver beveiligde emailbox.

Inzage in persoonsgegevens

U kunt aan de Arts/instelling verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bewaren van persoonsgegevens

Kliniek MFIV bewaart patiëntgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard. De bewaartijd is tot 6 uur na de ingreep met een max. van 1 week. De documenten gaan na de ingreep retour met de behandelend arts of zorginstelling. Daarna kan u dus alleen via de Arts of instelling waar u bent aangemeld, u gegevens inzien. De geldt niet voor de persoonsgegevens van onze medewerkers.

Cookies

Kliniek MFIV gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan MFIV hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen of Klachten

Kliniek MFIV en zijn huurders nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kliniek MFIV wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming C. van Gunsteren gunsteren@mfiv.nl